W związku z tym – w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, a jego rozpoznaniem przez sąd – dłużnik nie korzysta z żadnej ochrony przed działaniami windykacyjnymi ze strony wierzycieli oraz czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników. To z kolei może skutkować znacznymi utrudnieniami przy codziennym funkcjonowaniu. Ustawa - Prawo upadłościowe przewiduje jednak narzędzia ochrony przeciwegzekucyjnej.

Postępowanie egzekucyjne nie może zostać zawieszone przez sąd upadłościowy z urzędu. Z żądaniem zawieszenia egzekucji prowadzonej przez komornika można wystąpić wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub na późniejszym etapie w odrębnym piśmie procesowym.

Upadłość a postępowanie egzekucyjne

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego składa się do sądu rejonowego przed którym toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości. W jego treści musi zostać uprawdopodobnione, że zawieszenie egzekucji jest konieczne do osiągnięcia celów postępowania upadłościowego.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego to wstrzymanie przez sąd prowadzonych egzekucji, czyli sądowy zakaz podejmowania przez komornika jakichkolwiek dalszych czynności egzekucyjnych.

Takie zawieszenie jest korzystne zwłaszcza z uwagi na zapewnienie przedsiębiorcy zdolności do dalszego funkcjonowania albo z uwagi na ochronę nieruchomości lub wartościowej ruchomości stanowiącej własność dłużnika.