Podstawowymi warunkami pozwalającymi na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są: stan niewypłacalności oraz bycie konsumentem tj. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Warunek stanu niewypłacalności jest spełniony jeżeli osoba nieprowadząca działalności gospodarczej nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych w całości lub w części przez co najmniej 3 kolejne miesiąca wobec przynajmniej jednego wierzyciela. Warunek bycia konsumentem tj. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest spełniony jeżeli osoba nie prowadzi działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego). Co ważne, wystarczającym jest żeby osoba chcąca złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie była przedsiębiorcą choćby na dzień przed złożeniem wniosku. Jeżeli zatem osoba jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą, wystarczy że zamknie ją tuż przed złożeniem wniosku o upadłość we właściwym sądzie. Może zatem prowadzić działalność gospodarczą przez cały czas przygotowywania wniosku, a zamknąć ją chociażby dzień przed skierowaniem sprawy do sądu.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Po przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest on kierowany do właściwego sądu. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o upadłość konsumencka jest sąd głównego ośrodka podstawowej działalności osoby ubiegającej się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Innymi słowy, sądem do którego jest kierowany wniosek o upadłość jest sąd w obrębie którego osoba faktycznie przebywa i mieszka. Dla oceny właściwości sądu nie ma znaczenia miejsce zameldowania. Osoba chcąca ogłosić upadłość może więc być zameldowania w jednej miejscowości, a mieszkać w innej.

Od złożenia wniosku po ogłoszenie upadłości

Po złożeniu wniosku do sądu przeprowadzane jest postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Sąd orzeka o ogłoszeniu upadłości na posiedzeniu jawnym lub niejawnym. Obecnie, z uwagi na znaczny wzrost wniosków o upadłość kierowanych do sądów, zdecydowana większość upadłości konsumenckich ogłaszana jest na posiedzeniach niejawnych tj. na podstawie samego wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów. Dlatego tak ważne jest, żeby wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej był przygotowany w sposób rzetelny, profesjonalny i kompletny.

Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoba, która o to wnioskowała staje się upadłym. Pomimo, że określenie osoby, która uzyskała upadłość mianem „upadłego” nie jest zbyt szczęśliwe językowo to główny cel postępowania upadłościowego zostaje osiągnięty. W tym momencie zaczyna się bowiem cała procedura oddłużeniowa służąca umorzeniu całości lub części zobowiązań.

Upadłość konsumencka Katowice - rola syndyka

W każdej sprawie upadłościowej sąd wyznacza syndyka. Podstawowym zadaniem syndyka jest spieniężenie (sprzedaż) składników majątku upadłego. Pomimo, że w powszechnym odbiorze syndyk jest uznawany za kogoś działającego na podobnych zasadach jak komornik, to jest to całkowicie błędne przekonanie. Pracownicy naszej kancelarii poza byciem doradcami restrukturyzacyjnymi przygotowującymi wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są także syndykami. Z pełnym przekonaniem i stanowczością zapewniamy Państwa, że jesteśmy normalnymi, empatycznymi osobami, których głównym celem jest pomaganie, a nie pogarszanie sytuacji osób wobec których została ogłoszona upadłość konsumencka. W przeciwieństwie do postępowania egzekucyjnego, wysokość wynagrodzenia syndyka nie zależy w głównym stopniu od tego ile składników majątku uda się syndykowi sprzedać w postępowaniu upadłościowym. Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie (umorzenie zobowiązań), a nie „pogrążenie” osoby wobec której taka upadłość konsumencka została ogłoszona.

Plan spłaty i umorzenie zobowiązań

Po likwidacji (sprzedaży) składników majątku, syndyk przygotowuje tak zwany projekt planu spłaty. W projekcie planu spłaty syndyk może zawnioskować do sądu o umorzenie wszystkich zobowiązań lub warunkowe umorzenie wszystkich zobowiązań upadłego, ustalenie planu spłaty do 3 lat lub do 7 lat i następnie umorzenie pozostałych niespłaconych zobowiązań. Oznacza to, że osoba wobec której upadłość konsumencka została ogłoszona co do zasady może tylko zyskać. Jej długi zostaną bowiem umorzone od razu lub po wykonaniu planu spłaty.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej przez syndyka, sąd może wydać:

  • postanowienie o umorzeniu wszystkich zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty,
  • postanowienie o warunkowym umorzeniu wszystkich zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty,
  • postanowienie o ustaleniu planu spłaty do maksymalnie 3 lat lub postanowienie o ustaleniu planu spłaty maksymalnie do 7 lat.

Treść wydanego postanowienia zależy od wcześniejszej postawy upadłego, jego obecnej sytuacji osobistej, życiowej, zdrowotnej i finansowej, wieku, wykształcenia, stanu zdrowie oraz możliwości zarobkowych. Niemniej jednak, jeżeli sąd ustali plan spłaty, to taki plan musi być możliwy do wykonania przez upadłego i nie może stanowić dla niego zbytniego obciążenia, któremu nie będzie w stanie sprostać.

W przypadku gdy sąd wyda postanowienie o umorzeniu wszystkich zobowiązań upadłego, postępowanie upadłościowe zostaje zakończone i upadły przestaje być upadłym. Staje się wolną osobą bez żadnych zobowiązań finansowych. W sytuacji gdy w sprawie zostanie ustalony plan spłaty, umorzenie zobowiązań również nastąpi z tą tylko różnicą, że upadły otrzyma „nowe życie” bez zobowiązań finansowych po wykonaniu orzeczonego przez sąd planu spłaty.

Upadłość konsumencka – Częstochowa, Katowice – Kancelaria Prawa Upadłościowego

Powyższy opis stanowi przedstawienie instytucji upadłości konsumenckiej w "pigułce". Wszystkim z Państwa, którzy zdecydują się na pomoc ze strony naszej kancelarii, zostaną udzielone szczegółowe, precyzyjne i kompleksowe informacje. Nasi prawnicy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania oraz przeprowadzą Państwa przez cały proces począwszy od przygotowania wniosku o upadłość, poprzez postępowanie przed sądem, aż do pomyślnego zakończenia postępowania.

W celu umówienia wizyty konsultacyjnej wystarczy:

- zadzwonić pod numer 883-165-777

- wysłać krótki mail na adres biuro@doboszkancelaria.pl

- wypełnić formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej.

Kancelaria obsługuje klientów z terenu całego województwa śląskiego (Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Tarnowskie Góry, Katowice, Gliwice, Bytom, Będzin, Bielsko-Biała i inne).