W odróżnieniu od upadłości konsumenckiej, której głównym celem jest umorzenie zobowiązań upadłego, postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy musi być prowadzone tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu.

W upadłości firmowej podstawową przesłanką do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest pozostawanie przedsiębiorcy w stanie niewypłacalności. Niewypłacalność ma miejsce w sytuacji, gdy przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ustawa – Prawo upadłościowe wprowadza domniemanie faktyczne, iż przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Dodatkowo dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Upadłość firmy Katowice, Częstochowa 

Sprawy o ogłoszenie upadłości firmowej rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i jest ono rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce jej siedziby. Natomiast w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania przez tą osobę działalności gospodarczej lub zawodowej.

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

W przypadku upadłości przedsiębiorcy bardzo ważny jest czas, w którym wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony w sądzie. Otóż przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości  nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości czyli w terminie trzydziestu dni od chwili powstania stanu niewypłacalności. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby taki wniosek został złożony w terminie późniejszym. Jednak zachowanie terminu ma dla przedsiębiorcy niebagatelne znaczenie i eliminuje trzy podstawowe ryzyka związane z niezłożeniem wniosku o upadłość firmową w terminie. Po pierwsze, chroni przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością ze zobowiązania firmy jego majątkiem prywatnym. Po drugie, daje przedsiębiorcy ochronę przed ewentualną odpowiedzialnością karną za niezłożenie wniosku w terminie. I wreszcie po trzecie, zabezpiecza przedsiębiorcę przed możliwym orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości.

Zaliczka na koszty postępowania upadłościowego

Bardzo ważną regulacją w zakresie upadłości przedsiębiorcy jest obowiązek uiszczenia przez przedsiębiorcę zaliczki na koszty postępowania upadłościowego. Jej wysokość uregulowana jest ustawą i wynosi jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dowód uiszczenia zaliczki załącza się do wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

W przypadku upadłości firmowej, inaczej niż w upadłości konsumenckiej, warunkiem skutecznego przeprowadzenia postępowania upadłościowego jest posiadanie przez firmę środków pieniężnych i składników majątkowych w wysokości wystarczającej co najmniej do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego. Jeżeli bowiem majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd może także oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką lub zastawem w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarczyłby na zaspokojenie kosztów postępowania.

W przeważającej ilości spraw oddalenie wniosku przez sąd z opisanych wyżej powodów ma dla przedsiębiorcy mniejsze znaczenie. W sytuacji bowiem gdy wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie przez sąd oddalony, a działalność gospodarcza przestanie być prowadzona nic nie stoi na przeszkodzie, aby były przedsiębiorca mógł ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i oddłużenie w tym trybie.

Bardziej istotną kwestią dla przedsiębiorcy jest to co zostało wskazane wcześniej, a mianowicie złożenie wniosku w terminie 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności. Złożenie takiego wniosku w ustawowym terminie, a następnie jego oddalenie przez sąd z powodu braku wystarczających środków pieniężnych i składników majątkowych tak czy inaczej chroni przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością własnym majątkiem, odpowiedzialnością karną oraz orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd może dokonać zabezpieczenia majątku przedsiębiorcy poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego. Głównym celem zabezpieczenia jest dokonanie analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz zapobiegnięcie usunięciu majątku z masy upadłości.

Czynności syndyka po uwzględnieniu wniosku o upadłości przez sąd

Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Od chwili obwieszczenia postanowienia wierzyciele upadłego przedsiębiorcy mają czas na zgłaszanie swoich wierzytelności. Po zgłoszeniu wierzytelności syndyk sporządza listę wierzytelności, którą zatwierdza sędzia-komisarz. Lista wierzytelności jest swoistym zestawieniem (wykazem) wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym. Syndyk przeprowadza także likwidację (sprzedaż) majątku przedsiębiorcy, a uzyskane ze sprzedaży środki pieniężne przeznacza na zaspokojenie wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności oraz kosztów postępowania upadłościowego. Po zakończeniu likwidacji majątku następuje zakończenie postępowania upadłościowego.

Plan spłaty i wniosek o umorzenie zobowiązań

W terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego upadły będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Upadły będący osobą fizyczną może również złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli jego osobista sytuacja w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Po wykonaniu przez upadłego planu spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego, niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Upadłość firmowa – Katowice, Częstochowa – Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego

Państwa firma ma problemy z wypłacalnością? Nasi prawnicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i postarają się rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości. Przeprowadzimy Państwa firmę przez całe postępowanie upadłościowe poczynając od przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, poprzez etap sądowy, aż do pomyślnego zakończenia postępowania.

W celu umówienia wizyty konsultacyjnej wystarczy:

- zadzwonić pod numer 883-165-777

- wysłać krótki mail na adres biuro@doboszkancelaria.pl

- wypełnić formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej.

Kancelaria obsługuje klientów z terenu całego województwa śląskiego (Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Tarnowskie Góry, Katowice, Gliwice, Bytom, Będzin, Bielsko-Biała i inne).