System daje możliwość wyszukiwania prowadzonych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz egzekucyjnych. Portal pozwala również wyszukiwać i przeglądać obwieszczenia wymagane przez prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne.

System teleinformatyczny KRZ prowadzony jest przez Ministra Sprawiedliwości. Ujawnia się w nim dane dotyczące: 

  • osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; 
  • osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub egzekucja administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności; 
  • osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące;
  • osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Opisana wyżej część systemu KRZ jest portalem publicznym dostępnym dla każdego. Portal ten jest jawny, bezpłatny, nie wymaga utworzenia konta ani zalogowania.

Dodatkowo system KRZ posiada portal użytkowników zarejestrowanych oraz portal użytkowników branżowych. Te dwa portale nie są publiczne i jawne. Dostęp do nich mają wyłącznie uprawnione osoby tj. osoby będące uczestnikami postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, doradcy restrukturyzacyjni, syndycy, nadzorcy sądowi, zarządcy oraz organy sądowe (sądy, sędziowie, sędziowie wyznaczeni, sędziowie-komisarze).

W obecnym stanie prawnym co do zasady wszystkie postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne prowadzone są w systemie teleinformatycznym KRZ. Wnioski oraz inne pisma procesowe mogą być wnoszone wyłącznie przez KRZ. Orzeczenia i zarządzenia wydawane są przez sądy w tym systemie. Zdecydowana większość obiegu korespondencją i dokumentacją odbywa się poprzez system KRZ. Dlatego tak ważne jest posiadanie przez kancelarię zajmującą się obsługą spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych konta w systemie KRZ.

Nasza kancelaria posiada konto w systemie KRZ. Dzięki temu nasi prawnicy – doradcy restrukturyzacyjni mają możliwość kompleksowego prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w systemie teleinformatycznym.