Nie każdy jednak podmiot może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że są podmioty wobec których upadłość nie może zostać ogłoszona.

Ustawa – Prawo upadłościowe wskazuje jakie podmioty nie mogą złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z ustawą są to: Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej, uczelnie oraz fundusze inwestycyjne. Katalog ten stanowi katalog zamknięty, a zatem pozostałe podmioty niewymienione wyżej mogą zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.