Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości i służy zaspokojeniu wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym. W skład masy wchodzi zarówno majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, jak i nabyty przez upadłego w trakcie trwania postępowania upadłościowego. W przepisach ustawy – Prawo upadłościowe znajdują się pewne wyłączenia wskazujące jakie składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości (art. 63-67a ustawy – Prawo upadłościowe).

Upadłość likwidacyjna - syndyk

W ciągu trzydziestu dni od dnia ogłoszenia upadłości syndyk powinien sporządzić spis inwentarza oraz plan likwidacyjny, które wskazują co wchodzi w skład masy upadłości, jakie są proponowane sposoby likwidacji składników majątku wchodzących w skład masy upadłości oraz są przewidywane koszty związane z ich likwidacją.

Po sporządzeniu spisu inwentarza i planu likwidacyjnego, syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości. Wyjątkowo sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację masy upadłości do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Likwidację przeprowadza się przez sprzedaż składników majątku wchodzących w skład masy upadłości (przedsiębiorstwa, ruchomości, nieruchomości) oraz ściągnięcie lub sprzedaż wierzytelności albo wykonanie lub sprzedaż praw majątkowych.

Sprzedaży składników wchodzących w skład masy upadłości może nastąpić w jednym z trzech trybów: z wolnej ręki, w drodze przetargu lub w drodze aukcji.

Sprzedaż w ramach postępowania upadłościowego wywiera takie same skutki jak sprzedaż egzekucyjna. Oznacza to, że nabywca składników masy upadłości nabywa je co do zasady bez obciążeń, nie odpowiada również za zobowiązania podatkowe upadłego, powstałe zarówno przed ogłoszeniem upadłości jak i po ogłoszeniu upadłości.

Co do zasady syndyk powinien podjąć działania, aby ukończyć likwidację masy upadłości w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. Oczywiście jest to jedynie termin instrukcyjny i w praktyce dochowanie tego terminu zdarza się niezwykle rzadko. Postępowania upadłościowe cechuje formalizm i czasochłonność. Zazwyczaj w proces likwidacji masy upadłości są także zaangażowane inne podmioty jak biegli sądowi lub rzeczoznawcy majątkowi, co także przedłuża postępowania.

Reasumując, celem likwidacji masy upadłości jest uzyskanie środków pieniężnych, które następnie będą służyć do zaspokojenia poszczególnych wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym tzn. tych, którzy zgłosili do syndyka swoje wierzytelności.