Generalnie zasadą jest, że wszczęte przed ogłoszeniem upadłości postępowania egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości z dniem ogłoszenia upadłości ulegają zawieszeniu z mocy prawa, a z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowania egzekucyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa. W trakcie trwania postępowania upadłościowego co do zasady niedopuszczalne jest także wszczynanie nowych egzekucji. Jeśli komornikowi udało się już uzyskać w egzekucji jakieś sumy, to po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości musi je wydać syndykowi do masy upadłości.

Ustawa – Prawo upadłościowe przewiduje jeden wyjątek od wspomnianej zasady. Wyjątek ten dotyczy egzekucji z nieruchomości. Jeśli bowiem przed ogłoszeniem upadłości udzielono prawomocnie przybicia, to nabywca ma możliwość uzyskania przysądzenia własności nieruchomości nawet pomimo tego, że jej właściciel ogłosił upadłość. Ważne jest jednak, aby wpłacił w terminie cenę nabycia tej nieruchomości. Jest to rozwiązanie korzystne dla nabywcy nieruchomości, który niemal już uzyskał prawo własności tej nieruchomości oraz korzystne dla wierzycieli upadłego, bowiem uzyskana z egzekucji kwota zostanie przelana do masy upadłości, a syndyk nie będzie musiał ponosić kosztów związanych ze sprzedażą tej nieruchomości w postępowaniu upadłościowym.

Ogłoszenie upadłości dłużnika, z którego nieruchomości prowadzona jest egzekucja nie oznacza zatem, że nabywca stracił szansę na przysądzenie własności tej nieruchomości. Będzie to możliwe, o ile przed ogłoszeniem upadłości prawomocnie udzielono przybicia, a nabywca wpłacił cenę nabycia.