Termin na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest każdorazowo wskazywany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Wynosi on 30 dni i rozpoczyna swój bieg od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Czy to oznacza, że po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności wierzyciel nie może już zgłosić swojej wierzytelności? Przepisy przewidują możliwość składania zgłoszeń wierzytelności nawet po upływie 30-dniowego terminu.

Wierzyciel może dokonać zgłoszenia swojej wierzytelności niemal w każdym momencie prowadzonego postępowania upadłościowego. Jednak sankcją za zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest konieczność uiszczenia przez wierzyciela tzw. zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Warto zaznaczyć, że kolejną dolegliwością spóźnionego zgłoszenia wierzytelności jest to, że wierzyciel taki nie ma już prawa żądania powtórzenia czy podważenia dokonanych wcześniej czynności.

Ponadto wierzyciel, który spóźnił się ze zgłoszeniem swojej wierzytelności na tyle, że syndyk złożył już w postępowaniu upadłościowym plan podziału funduszów masy upadłości nie ma już wpływu na złożony plan podziału, a dodatkowo jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planie podziału funduszów masy upadłości sporządzonym po jej uznaniu. Innymi słowy, jeżeli wierzyciel spóźni się ze zgłoszeniem swojej wierzytelności tak bardzo, że wszystkie środki z masy upadłości zostaną już podzielone między wierzycieli, nie uzyska żadnych środków z postępowania upadłościowego.

W sytuacji natomiast gdy wierzyciel zgłosi swoją wierzytelność na końcowym etapie postępowania upadłościowego po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału, takie zgłoszenie zostanie pozostawione bez rozpoznania.

Reasumując, chociaż upływ terminu na zgłaszanie wierzytelności nie zamyka drogi wierzycielowi do dochodzenia swoich praw w postępowaniu upadłościowym, to powoduje konieczność opłacenia zryczałtowanych kosztów wywołanych opóźnieniem, jak również niesie za sobą negatywne konsekwencje opóźnienia wskazane powyżej.

Zobacz również: