W pewnym momencie popadamy w stan niewypłacalności tj. brak zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

W przypadku popadnięcia w stan niewypłacalności przedsiębiorca ma 30 dni na przygotowanie i złożenie we właściwym sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości. Od wniosku należy uiścić opłatę sądową i zaliczkę na koszty postępowania upadłościowego. Przygotowanie wniosku o upadłość przedsiębiorcy jest zazwyczaj skomplikowane, czasochłonne i wymaga specjalistycznych wiadomości oraz uzyskania szeregu informacji księgowych oraz finansowych dotyczących prowadzonej działalności. Ewentualne uchybienia w tym zakresie mogą skutkować zwrotem wniosku przez sąd upadłościowy. Jeśli zaś wniosek zostanie zwrócony, to traktuje się go tak jakby nigdy nie został złożony w sądzie. Z kolei skutki niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości są dość dotkliwe, łącznie z możliwością bycia pociągniętym do odpowiedzialności karnej i cywilnej.

We wniosku o ogłoszenie upadłości należy przedstawić aktualną sytuację majątkową i finansową wnioskodawcy, a ponadto załączyć szereg dokumentów i informacji, w tym m.in.:

  • bilans;
  • wykaz składników majątku wraz z szacunkową ich wyceną;
  • wykaz wszystkich naszych wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
  • listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku naszej firmy wraz z datami ich ustanowienia;
  • wykaz wszystkich przelewów i wypłat z kasy firmy dokonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • wykaz naszych należności wraz z danymi kontrahentów;
  • listę wystawionych przeciwko naszej firmie tytułów egzekucyjnych i tytułów wykonawczych.

To jednak tylko niektóre z wymaganych ustawą – Prawo upadłościowe załączników niezbędnych do tego żeby nasz wniosek o upadłość został pozytywnie rozpoznany przez właściwy sąd.

Wniosek o ogłoszenie upadłości składamy do sądu upadłościowego właściwego ze względu na miejsce prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Wniosek rozpoznaje sąd upadłościowy. Zazwyczaj w pierwszej kolejności sąd wyznacza dla naszej firmy tzw. tymczasowego nadzorcę sądowego tub tymczasowego zarządcę. Głównym zadaniem takiej osoby jest przygotowanie dla sądu raportu o stanie majątkowym i finansowym naszej firmy. Ponadto, rolą nadzorcy lub zarządcy jest zabezpieczenie majątku firmy przed uszczupleniem, dlatego na każdą czynność przekraczającą zwykły zarząd potrzebna jest jego zgoda.

Po złożeniu przez nadzorcę sprawozdania finansowego, sąd wydaje postanowienie, w którym oddali wniosek o ogłoszenie upadłości albo go uwzględni i ogłosi upadłość. Oddalenie wniosku o upadłość może mieć miejsce wtedy gdy nasza firma nie posiada środków pieniężnych lub składników majątkowych wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Niezwykle ważne jest, by decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości podejmować niezwłocznie, gdy tylko pojawią się pierwsze symptomy stanu niewypłacalności. Tylko bowiem taka szybka reakcja daje przedsiębiorcy ochronę i szansę na przyszłość.