Postępowanie upadłościowe co do zasady prowadzone jest wobec podmiotów niewypłacalnych. Jednak nie każdy niewypłacalny podmiot może ogłosić upadłość. Warunkiem ogłoszenia upadłości jest posiadanie tzw. zdolności upadłościowej.

Upadłość spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej

Wątpliwości w zakresie dopuszczalności ogłoszenia upadłości dotyczą zwłaszcza spółek osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks spółek handlowych spółkami osobowymi są: spółka jawa, spółka partnerska, spółka komandytowa, a także spółka komandytowo-akcyjna. Wszystkie spółki osobowe charakteryzuje osobista majątkowa odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółek. Oznacza to, że jeśli wierzyciele nie są w stanie uzyskać zaspokojenia z majątku spółki, mogą próbować uzyskać zaspokojenie z majątku osobistego jej wspólników.

Kto reprezentuje spółkę w upadłości

Ustawa – Prawo upadłościowe wprost wskazuje, że zdolność upadłościową mają wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jednak nie wskazuje czy zdolność upadłościową mają same spółki jako odrębne podmioty prawa.

Jak wynika z przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych, spółki osobowe są tzw. ułomnymi osobami prawnymi. Oznacza to, że nie posiadają one osobowości prawnej, jednakże mogą we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Spółki te prowadzą przedsiębiorstwa pod własnymi firmami. Jak wynika z powyższego są zatem przedsiębiorcami. Przepisy ustawy – Prawo upadłościowego jednoznacznie wskazują natomiast, że zdolność upadłościową mają m.in. przedsiębiorcy.

Wniosek o upadłość spółki osobowej

Jak wynika z powyższego, spółki osobowe mają zdolność upadłościową, czyli mogą złożyć w sądzie wniosek o upadłość i może zostać wobec nich taka ogłoszona upadłość. Zdolność upadłościową posiadają także wspólnicy tych spółek osobowych. Może się zatem zdarzyć sytuacja, w której upadłość zostanie ogłoszona zarówno wobec spółki, jak i wobec jej wszystkich wspólników, sytuacja, w której upadłość zostanie ogłoszona wobec spółki i niektórych wspólników, sytuacja w której upadłość zostanie ogłoszona tylko wobec spółki osobowej, albo wreszcie sytuacja, w której upadłość zostanie ogłoszona tylko wobec wspólników spółki osobowej (wszystkich lub niektórych z nich).

Jak wynika z powyższego bardzo ważny jest wybór takiej ścieżki działania, która pomoże w rozwiązaniu problemu finansowego spółki, ale dodatkowo zakresie zabezpieczy prawa i interesy majątkowe jej wspólników w możliwie jak największym stopniu.