Prawo upadłościowe zawiera rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie składaniu przez wierzycieli wniosków o upadłość swoich dłużników w złej wierze.

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, wierzyciel, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w złej wierze zostanie obciążony kosztami wszczętego postępowania upadłościowego, a dodatkowo może zostać zobowiązany do publicznego przyznania, że chciał jedynie zaszkodzić dłużnikowi. Ponadto, w takiej sytuacji dłużnik będzie mógł dochodzić od tego wierzyciela roszczenia o naprawienie szkody na podstawie ogólnych przepisów kodeksu cywilnego.

Do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika dokonywanego przez wierzyciela wystarczające jest uprawdopodobnienie wierzytelności. Wystarczające jest zatem przedłożenie przez wierzyciela jakiejkolwiek dokumentacji, z której wynika, iż wierzyciel posiada wobec dłużnika wierzytelność w określonej kwocie i z określonym zaległym terminem zapłaty.

W sytuacji gdy wierzyciel wie, że nie ma żadnych podstaw do domagania się ogłoszenia upadłości dłużnika, a mimo tego składa wniosek o ogłoszenie jego upadłości, mamy do czynienia właśnie z działaniem w złej wierze.

Jeśli sąd uzna, że wobec danego dłużnika nie ma przesłanek do ogłoszenia upadłości, a wobec tego wniosek o ogłoszenie upadłości jest niezasadny i powinien zostać oddalony, następnie powinien zweryfikować, czy wierzyciel wiedział o braku podstaw do żądania upadłości dłużnika oraz czy dał dłużnikowi możliwość uregulowania zobowiązań. Dodatkowo należy wskazać, iż jeśli wierzytelność danego wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał już przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości to taki wniosek będzie podlegał oddaleniu przez sąd.

W niektórych sytuacjach złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, może okazać się z punktu widzenia wierzyciela najprostszym i najlepszym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć wszczynania postępowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego, a tym samym pomagającym zaoszczędzić wierzycielowi czas i pieniądze. Jednakże składając taki wniosek, wierzyciel musi mieć na uwadze, że wniosek nie może być składany jedynie w celu szykany lub przymuszenia dłużnika do zapłaty zobowiązania, bo może to spowodować nie tylko negatywne konsekwencje dla dłużnika ale także dla samego wierzyciela składającego taki wniosek.